ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN UITGEVERIJ JURGEN MAAS

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Uitgeverij Jurgen Maas zijn bij
uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden
(hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u
de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.G1.3 Van het in deze Voorwaarden
bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen
onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Uitgevreij Jurgen Maas worden bedongen, worden evenzeer
bedongen ten behoeve van door Uitgeverij Jurgen Maas ingeschakelde tussenpersonen en andere
derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Uitgeverij Jurgen Maas zijn vrijblijvend en Uitgeverij Jurgen Maas
behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat
op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Uitgeverij
Jurgen Maas. Uitgeverij Jurgen Maas is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel
bijzondere voorwaarden aan de leveringte verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien
een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Uitgeverij Jurgen Maas dit mee binnen tien (10)
werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw
en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij
anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen
na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21)
dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per
bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk
bankrekening van Uitgeverij Jurgen Maas.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had
moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand
of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt
na aanmaning door Uitgeverikj Jurgen Maas bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en
negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Uitgeverij
Jurgen Maas zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd,
welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de
bevoegdheid van Uitgeverij Jurgen Maas om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Uitgeverij Jurgen Maas gerechtigd (de
uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te
schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen
de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel
de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
Uitgeverij Jurgen Maas.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering door Uitgeverij Jurgen Maas vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste
binnen tien (10) dagen na bestelling, tenzij door Uitgeverij Jurgen Maas anders is aangegeven.
Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de
bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te
ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Uitgeverij Jurgen Maas. Overschrijding van
de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst
wordt genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van
enige overeenkomst aan Uitgeverij Jurgen Maas verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter
zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Uitgevreij
Jurgen Maas geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Uitgeverij Jurgen Maas garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken
op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te
inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na
ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Uitgeverij Jurgen Maas te melden.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
Uitgeverij Jurgen Maas de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van
verzending daarvan te restitueren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen
en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in
het verkeer tussen u en Uitgeverij Jurgen Maas, dan wel tussen Uitgeverij Jurgen Maas en
derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Uitgeverij Jurgen Maas, is de
Uitgeverij Jurgen Maas niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of
grove schuld van Uitgeverij Jurgen Maas.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Uitgeverij Jurgen Maas in geval
van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit
schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Uitgeverij Jurgen Maas gehouden is tot enige
schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Uitgeverij Jurgen Maas
kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Uitgeverij Jurgen Maas schriftelijk opgave doet van een adres, is Uitgeverij
Jurgen Maas gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Uitgeverij
Jurgen Maas schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te
worden gezonden.
10.2 Wanneer door Uitgeverij Jurgen Maas gedurende korte of langere tijd al dan niet
stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht
alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen
laten gelden op grond van het feit dat Uitgeverij Jurgen Maas deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Uitgeverij Jurgen Maas in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen
door een door Uitgeverij Jurgen Maas vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare
bepaling.
10.4 Uitgeverij Jurgen Maas is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te
maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop
deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.
Uitgeverij Jurgen Maas Admiraal de Ruijterweg 469 1055 MH Amsterdam +31 (0)20
6636354 KvK-nummer : 58970096 Btw-nummer : NL163154582B01